กายภาพบำบัด

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 02:21 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

มีความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามมาตรฐาน ด้วยบริการที่ดี มีคุณภาพ


พันธกิจของหน่วยงาน

พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูด้วยบริการทางกายภาพ และแพทย์แผนไทยที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพ


เป้าหมาย

        1. มีระบบการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน

        2. ให้การดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม

        3. ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเอง และดำรงชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุด

        4. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการอย่างที่สุด


ขอบเขตการให้บริการ

- ให้บริการตรวจประเมิน  วินิจฉัยโรคทางกายภาพบำบัดและการบำบัดรักษาความบกพร่องของร่างกายทางระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใและหัวใจ และในผู้ป่วยเด็ก  การป้องกันการแก้ไขและการฟื้นฟูความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งในธรงพยาบาลและในชุมชน อบรมและให้บริการด้านวิชการแก่ผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานบริการ  ให้บริการเชิงรุกลงสู่ชุมชน

- เปิดให้บริการในเวลาราชการ คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

        - เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

- นอกเวลาราชการในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-15.00 น.

แผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลหนองฉาง  ให้บริการผู้ป่วยดังต่อไปนี้

1. ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีก่รและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

-ด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดไหล่ ไหล่ติด ปวดคอและอาจมีอาการปวดร้าวไปตามแนวแขน ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อติด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ข้อเท้าแพลงเป็นต้น

-ด้านระบบประสาท  เช่น อัมพฤกษ์-อััมพาต ทั้งแบบครึ่งซีก ครึ่งท่อนรวมทั้งอัมพาตใบหน้า เป็นต้น

-ด้านระบบทางเดินหายใจและหัวใจ เช่น มีภาวะเหนื่อยง่าย มีเสมหะไอไม่ออก เป็นต้น

-ในผู้ป่วยเด็ก เช่น เด็กสมองพิการแต่กำเนิด เด็กพัฒนาการช้าเป็นต้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2014 เวลา 10:20 น.