แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2012 เวลา 00:55 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

              
เปิดให้บริการการนวดแผนไทย  และจำหน่ายยาสมุนไพร

โดยให้บริการในเวลาราชการทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00 น.- 16.00 น.

และนอกเวลาราชการทุกวันเสาร์  เวลา 08.00 น.- 15.00 น. ได้แก่


1. บริการนวดรักษาตามอาการ  นวดฝ่าเท้าและนวดเพื่อสุขภาพ

2. บริการจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  รวมถึงสนับสนุนยาสมุนไพรให้สถานบริการสุขภาพระดับรอง

3. บริการข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภายในโรงพยาบาล  รวมถึงถ่ายทอดความรู้ จัดนิทรรศการนอกสถานที่

4. ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยแก่นักศึกษาที่มาฝึกงาน


โดยโรงพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการทั้งทางด้านสถานที่ในการให้บริการ  สถานที่ในการผลิตยาสมุนไพร  ด้านบุคลากร  มีการบริหารจัดการคลังยาสมุนไพรอย่างเป็นระบบ  และมีแผนการพัฒนาทั้งสถานที่และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2012 เวลา 09:11 น.