โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home เอกสาร_ITA เอกสารITA ปี2566

เอกสารITA ปี2566

อีเมล พิมพ์ PDF

Evidence-Based Intergrity and Transparency Assessment (EBIT)

ปีงบประมาณ2566  โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี

-----------------------------------------------------------------------

INTERGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

-----------------------------------------------------------------------

MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  คำสั่ง/ประกาศ ระบุกรอบแนวทาง

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.(รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)

1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่นิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

16 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

19 บันทึกอนุมัติและแบบขอเผยแพร่


MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ

(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด

(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน


MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 1.  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันท าการระบุวันที่ ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่ องค าอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน  วันที่ ที่ ได้ท าการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1. มี บันทึกข้อความ ที่ ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานและมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. มี แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบด าเนินการ และงบลงทุน)
4. มี ค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2.  รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ไตรมาสที่ 1

1. มี บันทึกข้อความ ที่ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

1. มี บันทึกข้อความ ที่ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1. มี บันทึกข้อความ ที่ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. มี บันทึกข้อความ ที่ ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด

3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


ข้อ 3.  การป้องกันผู้ที่ มีหน้าที่ ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียกับผู้ยื่ นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญา

1. มี บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่  12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่  และผู้ตรวจรับพัสดุ  จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ไตรมาสที่ 1
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ  สขร.1  ไตรมาสที่1 และมี การขออนุญาตน าไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1
เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565
3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ  สขร.1  ไตรมาสที่2 และมี การขออนุญาตน าไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
2.  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566
3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนมกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ  สขร.1  ไตรมาสที่3 และมี การขออนุญาตน าไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
2.  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566
3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนเมษายน 2566
เดือนพฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 4
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ  สขร.1  ไตรมาสที่4 และมี การขออนุญาตนำไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566
2.  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 – เดือนกันยายน 2566
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566
3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เดือนกรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566


MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไตรมาสที่ 1
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมี การขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 มี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนบตามข้อ 1.1) ที่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่ งมั่ นในการ บริหารทรัพยากรบุ คคล ที่ก่ อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุ คคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม และร่วมขับเคลื่อนจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 และข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
1.3 มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 มี แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(แนบตามข้อ 2.1)
2.3 มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่2 รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

1. มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ   ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  มี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ   ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
3. มี หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
-  รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่3 รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

1. มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ    ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)   มี การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มี ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ   ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
3. มี หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
-  รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

4. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย
ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Online) แล้วแต่กรณี  และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติ จัดโครงการอบรม
1.2 โครงการอบรม
2. มี รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย
3. มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย
5. มี ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Online)แล้วแต่กรณี  
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. มี คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มี หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ  ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์  ผ่ าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานก าหนดตามความเหมาะสม
4. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 10  หน่วยงานมี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่2 (สรุปผลการด าเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ  (1)  และข้อ  (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ  (1)  และข้อ  (2)   รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ  1.)

รอบ 6 เดือน  (1  ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
2.1  สรุปผลการด าเนินงานเรื่ องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2.2 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่4 (สรุปผลการด าเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ  (1)  และข้อ  (2)  ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ  (1)  และข้อ  (2)   รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ  1.)

รอบ 12 เดือน  (1 เมษายน 2566-31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย
2.1  สรุปผลการด าเนินงานเรื่ องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
2.2  สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  มี หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2566
1.1  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติ ในโครงการ และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2  โครงการ
2.  มี รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)
3.  มี รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมด าเนินการ ตามภารกิจที่เลือก(มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน)
4.  มี รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก
5.  มี ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
6.  มี บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมี การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ส าหรับข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
7. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 12  หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  2 หรือไตรมาสที่  3

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมี การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.  มี ค าสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุ การก าหนดกลไกการก ากับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อค าถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานก าหนด
3.  มี หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  4

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการก ากับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ   ตาม ข้อมูลประกอบข้อค าถาม  ประเด็นข้อ  1 .   ถึงข้อ   5 .ตามที่หน่วยงานก าหนด
2. มี รายงานสรุปผลการก ากับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
3.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 13 หน่วยงานประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.2564

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  มี บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน   ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2565 - 2566   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข   พ.ศ.  2564
2.   มีรายงานการ ประเมินฯ  (ตามตัวอย่างในหน้า 75) ที่พิมพ์  (Print) ส าเนาค าตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  แนบตามข้อ 1. น าขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมี ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.  มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
2.1  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมี ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
2.2  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และมี ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน
2.3  มี ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน  ตามข้อ 2.1 และ 2.2
2.4  มี แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
2.5  มี กลไกการก ากับติดตาม

3.  มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
3.1  การยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3.2  มี ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3.3  มี แบบฟอร์มการยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง
3.4  มี กลไกการก ากับติดตาม

4.  หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
5.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.   แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
1.1  มี บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
1.3  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.   แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
2.1  มี บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่  1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบGoogle Forms ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2565
2.3  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปี งบประมาณ   พ.ศ.  2566  และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  ประจ าปี งบประมาณ   พ.ศ.  2566

องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบไตรมาสที่  2

1.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
1.1  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รอบ  6 เดือน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องน า link วางในระบบ MITASอย่างช้า ภายในวันที่  30 มีนาคม 2566
1.3  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
2.1  มี บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2  รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่  2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่  15 มีนาคม 2566 หน่วยงานต้องน า link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่  30 มีนาคม 2566
3.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รอบไตรมาสที่  4

1.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
1.1  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน   และมี การขออนุญาตน าไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566-30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องน า link วางในระบบ MITASอย่างช้าภายในวันที่  14 กันยายน 2566
1.3  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
2.1  มี บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2  มี รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2566 หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบMITAS อย่างช้าภายในวันที่  14 กันยายน 2566
3.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติ จัดการประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของหน่วยงาน
2. มี รายงานการประชุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566  ของหน่วยงาน
3. มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 .   มี รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ของหน่วยงานโดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่  1-8) หน้า 92-100
5. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่  9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน้า 101)
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  2

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.  มี มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17
3.   มี หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2.
4.  มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 19  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  2

1.  มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่  15 มีนาคม 2566น า link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่  30 มีนาคม 2566และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มี รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้ จากระบบMSRS (แนบตามข้อ   1.)
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  4

1.  มี บันทึกข้อความ  ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรอบ 12 เดือน ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2566น า link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่  14 กันยายน 2566และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) ตามตัวอย่างหน้า 106
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง   ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ( Anti- Corruption  Education )   กระทรวงสาธารณสุข   (ฉบับปรับปรุง)   พ.ศ.  2565
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  มี หลักฐานการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti-Corruption  Education) กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับปรับปรุง)   พ.ศ. 2565 ให้ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ
1.2 โครงการและมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.  มี รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ( Anti-Corruption  Education) กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับปรับปรุง)   พ.ศ. 2565ให้ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ( Anti-Corruption  Education) กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง)   พ.ศ.2565 ให้ แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.  มี รายงานผลการอบรมให้ความรู้  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( Anti-Corruption  Education) กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับปรับปรุง)   พ.ศ. 2565 ให้ แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5.  มี ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1  ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมี การขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.  มี ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จ านวน 3 ฉบับ)
3.  มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน   ด าเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน   (ระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม   256 5ถึงเดือนมี นาคม 2566)
4.  มี ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชั ดเจน
5.   มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน
องค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  2

1.  มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.  คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.  บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน

และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่  4

1. มี บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการก ากับติดตามมาตรการ การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน  ตามแบบรายงานที่ก าหนดด าเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่   4   ผ่านระบบ  Google  Form s  และมี การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานการก ากับติดตามมาตรการ การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของหน่วยงาน  (ตามตัวอย่างในหน้า 117) ที่พิมพ์  (Print) ส าเนาค าตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  แนบตามข้อ 1. น าขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานวาง link อย่างช้าภายในวันที่  15 กันยายน 2566
3. มี แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 เวลา 15:48 น.  

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.


[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์ 056-531141

*รับ-ส่งหนังสือราชการ*
โทร.056-531141ต่อ132

FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

14.กลุ่มงานผลิตสมุนไพร