โรงพยาบาลหนองฉาง

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home เอกสาร_ITA เอกสารITA ปี2563
อีเมล พิมพ์ PDF

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2)องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ
 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
 3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
 2. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
 5. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 6. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563
 8. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563
 10. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563

  EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2. โครงการ
  3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
  4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2. โครงการ
  3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก
  4. แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
  5. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
  2. โครงการ
  3. รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปนำเดินกิจกรรมนอกสถานที่
  4. ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหา ในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
  4. รายงานผลการติดตามการเดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ว่ยงาน
  5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน MITAS ที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
   1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
   1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
   1.2 นโยบายของผู้บริหาร
   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
   1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
   1.7 พระราชบัญญัติามตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
   1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
   1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
             1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
   2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
   3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
   4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
   5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
   7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
   7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
   8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
   9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
  2. หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ 1.10

  EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  3. Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

  EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

  1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  3. Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

  EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

  1. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  2. ผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  3. ผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ไตรมาส 2

  4. รายงานผลดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปี ไตรมาส 3

  5. pint Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

  EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

  1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

  EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

  1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
  2. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
  3. ภาพถ่ายประกอบ
  4. บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รอบ 1 ปี 2563)
  5. ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน (รอบ 1 ปี 2563)
  6. ภาพถ่ายประกอบ (รอบ 1 ปี 2563)

   EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
   3. ภาพถ่ายประกอบ
   4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

   1. คำสั่งผู้รับผิดชอบ
   2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด ตามความเหมาะสม
   3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
   4. แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
   5. หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
   6. ถ้ามีระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
   7. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
    *** - รอบ 6 เดือน
            รายงานสรุปผล ณ.  วันที่ 15 สิงหาคม 2563
    *** - รอบ 12 เดือน
   8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   2. คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
   3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
   4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   2. โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
    2.1 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม
    2.2 แบบรายงานกำกับติดตาม
   3. มีลักษณะเป็นภาพหรือรายงานด้วย ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
   4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง การบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

   1. หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารที่โปร่งใส
   2. การรวมกลุ่มมีการกำหนด
    1. สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน
    2. วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
    3. ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

   3. หลักฐานการแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
    3.1กิจกรรมเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส
   4. หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
   2. สรุปผลรายงานการประชุมฯ
   3. รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
   4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   2. กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงานให้สอบคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยนงาน
   3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
   4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

   1. หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
   3. ภาพถ่ายประกอบ
   4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   6. หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS

   EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   1. แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
    1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตมาสที่ 4
      1.1.1 รายงานผล ณ.  วันที่ 31 กรกฏาคม 2563
    2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    4. หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS
   2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
    1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ
          2.1.1  แบบฟอร์มที่ 2 ไตรมาส 2
          2.1.2  รายงานผล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
    2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ
   2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    1. วิธีการตรวจสอบ
    2. ขั้นตอนการตรวจสอบ
    3. กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
   3. หลักฐานการประชุมชี้แจง
   4. หลกฐานหนังสือแจ้งเวียน
   5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

   EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

   1. เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
    1. ประเภทงานบริการ
    2. ขั้นตอน
    3. ระยะเวลาที่ใช้
    • ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)
    • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2020 เวลา 13:23 น.  

    มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


    [ ระบบเภสัชสนเทศ ]

    .:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

    [ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


    .:: Catalog Download ::.

    (update 11พ.ย.65)

    [ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


    .:: ชมภาพกิจกรรม ::.


    [ ติดต่อโรงพยาบาล ]

    ที่อยู่: 347 หมู่ 5
    ตำบลหนองฉาง 
    อำเภอหนองฉาง
    จังหวัดอุทัยธานี 
    61110

    โทรศัพท์ 056-531141

    *รับ-ส่งหนังสือราชการ*
    โทร.056-531141ต่อ132

    FAX
    โทรสาร: 056-531544

    Facebook

    QR Code NCH

    ติดตามข่าวสาร
    และชมภาพกิจกรรม
    ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

    --------------------------

    ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


    ...คลิก...
    ---------------------------

    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    หรือข้อเสนอแนะ    Scan-QRcode
    ...คลิก...

    ---------------------------


    [ หน่วยงานภายใน รพ. ]

    1.กลุ่มงานการแพทย์

    2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    3.กลุ่มงานทันตกรรม

    4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

    5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

    6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

    7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

    8.กลุ่มงานการพยาบาล

    9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

    10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

    11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

    12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

    13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

    14.กลุ่มงานผลิตสมุนไพร