โรงพยาบาลหนองฉาง

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home เอกสารวิชาการ/(ศูนย์คุณภาพฯ) เอกสารแนวทางปฏิบัติ2564_ศูนย์คุณภาพฯ
อีเมล พิมพ์ PDF

เอกสารแนวทางปฏิบัติฯ (ศูนย์คุณภาพฯ)

IC

WI-ICH-01.01 แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการทางการแพทย์

WI-ICH-01.02 แนวทางการ Swab COVID-19

WI-ICH-01.03 แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019

WI-ICH-01.04 แนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

WI-ICH-01.05 แนวทางกาดูแลผู้ป่วยที่สงสัยและยืนยันติดเชื้อ

LAB

WI-LAB-01.01 แนวทางการตรวจวินิจฉัยHIV

WI-LAB-01.02 วิธีปฏิบัติการตรวจ RPR

WI-LAB-01.03 วิธีปฏิบัติการตรวจ HBsAg

WI-LAB-01.04 วิธีปฏิบัติการตรวจ HBsAb

WI-LAB-01.05 วิธีปฏิบัติการตรวจ Anti-HCV

WI-LAB-01.06 วิธีปฏิบัติการตรวจSyphilis Antibody

WI-LAB-01.07 วิธีปฏิบัติการตรวจ Determine HIV

WI-LAB-01.08 วิธีปฏิบัติการตรวจ Rheumatoid factor

WI-LAB-01.09 วิธีปฏิบัติการตรวจ Serodia HIV1-2 Mix

WI-LAB-01.10 วิธีปฏิบัติการตรวจ Retrosceen HIV 3.0

WI-LAB-01.11 วิธีปฏิบัติการตรวจ Leptospira Antibody

WI-LAB-01.12 วิธีปฏิบัติการตรวจ Scrub Typhus Antibody

WI-LAB-01.13 วิธีปฏิบัติการตรวจ Hb E Screening

WI-LAB-01.14 วิธีปฏิบัติการตรวจProthrombin Time(PT),INRโดยเครื่องSysmex CA-510

WI-LAB-01.15 วิธีปฏิบัติการตรวจ DCIP

WI-LAB-01.16 วิธีปฏิบัติการตรวจ OneStep HIV

WI-LAB-01.17 วิธีปฏิบัติการให้เลือดในสภาวะปกติ

WI-LAB-01.18 คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ

WI-LAB-01.19 วิธีปฏิบัติการตรวจ Gram’s stain

WI-LAB-01.20 วิธีปฏิบัติการปกปิดความลับหน่วยงานเทคนิคการแพทย์

WI-LAB-01.21 วิธีปฏิบัติการตรวจ India ink Preparation

WI-LAB-01.22 วิธีปฏิบัติการตรวจ KOH  Preparation

WI-LAB-01.23 วิธีปฏิบัติการตรวจ Wet smear Preparation

WI-LAB-01.24 วิธีปฏิบัติการตรวจ Acid Fast Bacilli

WI-LAB-01.25 วิธีปฏิบัติกระบวนการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

WI-LAB-01.26 การรายงานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

WI-LAB-01.27 วิธีปฏิบัติการตรวจ Covid-19 Ag Rapid Test

LR

WI-OBS-01.06 แนวทางการ Monitor NST

WI-OBS-01.07 วิธีการปฏิบัติ การเจาะถุงน้ำคร่ำ

WI-OBS-01.08 วิธีปฏิบัติ การตรวจภายในทางช่องคลอด

WI-OBS-01.09 วิธีปฏิบัติ การจับUT contraction

WI-OBS-01.10 การอาบน้ำทารก

WI-OBS-01.11 แนวทางการวัดปรอททางก้นสำหรับเด็กทารก

WI-OBS-01.12 การชั่งน้ำหนักทารก

OPD

WI-OPD-01.01 แนวทางปฏิบัติการออกสมุดนัดผู้ป่วยโรคที่ต้องรับยาต่อเนื่อง (ที่ไม่ได้จัดอยู่กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ) ที่รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก

PCT

WI-PCT-01.25 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองฉาง

WI-PCT-01.26 แนวทางการจัดการอาการหายใจลำบาก (Dyspnea) รวมถึงการใช้ยามอร์ฟีน (Morphine) เพื่อลดอาการหายใจลำบากในผู้ป่วย Palliative care โรงพยาบาลหนองฉาง

WI-PCT-01.27 แนวทางในการให้คำปรึกษาในผู้ป่วยมะเร็งที่ญาติไม่ต้องการให้ผู้ป่วยทราบผล

WI-PCT-01.28 แนวทางการรายงานค่าวิกฤต

WI-PCT-01.29 การให้วัคซีนหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (Post-Exposure rabies immunization)

WI-PCT-01.30 แนวทางการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองฉาง

งานปฐมภูมิและองค์รวม

SP-HPP-01 ฝากครรภ์คุณภาพ

WI-HPP-01.01 แนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล

WI-HPP-01.02 แนวทางการให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (HIV counseling)

งานห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี

WI-OPR-01.01 หลักเกณฑ์การรับ Set Case ผ่าตัดผู้ป่วยทำหมันหลังคลอด

WI-OPR-01.02 แผน CPR ห้องผ่าตัด

WI-OPR-01.03 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

WI-OPR-01.04 การนัดทำผ่าตัดผู้ป่วยนอก

WI-OPR-01.05 การเตรียมผู้ป่วยผ่าตัดใน Case ที่ให้ยาระงับความรู้สึก

WI-OPR-01.06 การพยาบาลหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึก

WI-OPR-01.07 การเรียกอัตรากำลังเสริม

WI-OPR-01.08 การขอเลือดในภาวะฉุกเฉิน

WI-OPR-01.09 การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

WI-OPR-01.10 แนวทางปฏิบัติในการทำ Conscious sedation

WI-OPR-01.11 การพยาบาลระยะให้บริการทางวิสัญญี

WI-OPR-01.12 การใส่ท่อหายใจในกรณีฉุกเฉิน

WI-OPR-01.13 เกณฑ์มาตรฐานในการให้บริการวิสัญญีวิทยา

WI-OPR-01.14 แนวทางการทำลายและการทำให้ปราศจากเชื้อ

WI-OPR-01.15 แนวทางการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัด

WI-OPR-01.16 แนวทางการกำจัดของเสีย

WI-OPR-01.17 แนวทางการแบ่งพื้นที่ และการทำความสะอาดในห้องผ่าตัด

WI-OPR-01.18 การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

WI-OPR-01.19 การเตรียมห้องผ่าตัด เครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนผ่าตัด

WI-OPR-01.20 การพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัด

WI-OPR-01.21 การปฏิบัติการผ่าดัดเพื่อป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง

WI-OPR-01.22 การเตรียมตัวของพยาบาลก่อนทำผ่าตัด

WI-OPR-01.23 การเตรียมความสะอาดผิวหนังผู้ป่วยบนเตียงผ่าตัด

WI-OPR-01.24 การทำหมัน

WI-OPR-01.25 การป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ตกค้างในร่างกายผู้ป่วย

WI-OPR-01.26 การให้ข้อมูลกับญาติเมื่อผู้ป่วยมีภาวะวิกฤตระหว่างการทำผ่าตัด

WI-OPR-01.27 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก่อน-หลังผ่าตัด

WI-OPR-01.28 การเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด

WI-OPR-01.29 เกณฑ์การวินิจฉัยแผลผ่าตัดติดเชื้อ และ การติดตามการหายของแผลผ่าตัด

WI-OPR-01.30 การป้องกันเครื่องมือแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์หมดอายุ

WI-OPR-01.31 การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า

WI-OPR-01.32 การป้องกันและปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมทิ่มตำขณะปฏิบัติงาน

WI-OPR-01.33 การส่งตรวจและนัดฟังผลตรวจชิ้นเนื้อ

WI-OPR-01.34 แนวทางปฏิบัติในการทำ Conscious sedation

WI-OPR-01.35 แนวทางเทคนิคการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด

งานทันตกรรม

WI-DEN-01.01 แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม

WI-DEN-01.02 แนวทางการรักษาทางทันตกรรม ในผู้ป่วยโรคไต

WI-DEN-01.03 แนวทางการรักษาทางทันตกรรม ในผู้ป่วยวัณโรค

WI-DEN-01.04 แนวทางปฏิบัติในการรักษาทางทันตกรรมและการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง

(Liver Cirrhosis)

WI-DEN-01.05 แนวทางปฏิบัติเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าฟันคุด

WI-DEN-01.06 แนวทางปฏิบัติเรื่อง การป้องกันการทำหัตถการทางทันตกรรมผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดคน

IPD

WI-IPD-01.01  แนวทางการ Monitor EKG

WI-IPD-01.02 แนวทางการดูดเสมหะให้ผู้ป่วย

WI-IPD-01.03 แนวทางการดูแลผู้ป่วยมีไข้

WI-IPD-01.04 แนวทางการทำ  EKG 12 Lead

WI-IPD-01.05 แนวทางการทำ Tourniquet test

WI-IPD-01.06 แนวทางการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

WI-IPD-01.07 แนวทางการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

WI-IPD-01.08 แนวทางการให้ออกซิเจน

WI-IPD-01.09 แนวทางการล้างกระเพาะอาหาร

WI-IPD-01.10 แนวทางการช่วยแพทย์ทำหัตถการเจาะหลัง

WI-IPD-01.11 แนวทางการทำแผล

WI-IPD-01.12 แนวทางการใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหาร

WI-IPD-01.13 แนวทางการใส่สายสวนปัสสาวะ

WI-IPD-01.14 แนวทางการให้อาหารทางสายยาง

WI-IPD-01.15 แนวทางการฉีดยา

WI-IPD-01.16 แนวทางการให้ยาทางปาก

WI-IPD-01.17 แนวทางการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด

WI-IPD-01.18 แนวทางการช่วยแพทย์ทำหัตถการเจาะท้อง

WI-IPD-01.19 แนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

องค์กรพยาบาล

SP-NUR-01 คู่มือประเมินและพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานกลุ่มการพยาบาล 63

SP-NUR-02 คู่มือประเมินสมรรถนะพยาบาลปฏิบัติการ 63

SP-NUR-03 คู่มือประเมินสมรรถนะพยาบาลจบใหม่ 63

SP-NUR-04 คู่มือการบริหารการพยาบาล 64

SP-NUR-05 ระเบียบการคัดเลือกผู้บริหารทางการพยาบาล

WI-NUR-01.01 แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลระดับหัวหน้างาน2563

WI-NUR-01.02 แนวทางประเมินระดับปฏิบัติการ2563

WI-NUR-01.03 แนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาล จบใหม่

WI-NUR-01.04 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 9 ประการ

WI-NUR-01.05 แนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม

WI-NUR-01.06 แนวทางการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 2563

WI-NUR-01.07 แนวทางการป้องกันแผลกดทับในโรงพยาบาล

WI-NUR-01.08 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดส่วนปลาย

WI-NUR-01.09 แนวทางการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Palliative ตามหลักจริยธรรมการพยาบาล

WI-NUR-01.10 แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน

WI-NUR-01.11 แนวทางการส่งเสริมการกลืนอย่างปลอดภัย

WI-NUR-01.12 แนวทางการระบุตัวผู้ป่วย (Identification)

WI-NUR-01.13 แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามหลักและแนวคิดทางจริยธรรม 6

WI-NUR-01.14 ระเบียบการแต่งกายพนักงานช่วยเหลือคนไข้

WI-NUR-01.15 ระเบียบการแต่งกายพยาบาล

องค์กรแพทย์

WI-MED-01.01 แนวทางการปรึกษาแพทย์ของรพสต.

WI-MED-01.02 รายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำปีของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 02:52 น.  

มุมรวมเอกสาร [ ITA ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ


[ ระบบเภสัชสนเทศ ]

.:: เข้าสู่หน้าเว็บ ::.

[ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ]


.:: Catalog Download ::.

(update 11พ.ย.65)

[ ภาพกิจกรรมลานจิตอาสา ]


.:: ชมภาพกิจกรรม ::.


[ ติดต่อโรงพยาบาล ]

ที่อยู่: 347 หมู่ 5
ตำบลหนองฉาง 
อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 
61110

โทรศัพท์: 056-531141
FAX
โทรสาร: 056-531544

Facebook

QR Code NCH

ติดตามข่าวสาร
และชมภาพกิจกรรม
ได้ที่เพจ รพ.หนองฉาง

--------------------------

E-mail

nongchanghospital@gmail.com

---------------------------

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


...คลิก...
---------------------------

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะScan-QRcode
...คลิก...

---------------------------


[ หน่วยงานภายใน รพ. ]

1.กลุ่มงานการแพทย์

2.กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3.กลุ่มงานทันตกรรม

4.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5.กลุ่มงานรังสีวิทยา

6.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

7.กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

8.กลุ่มงานการพยาบาล

9.กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

11.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

12.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

13.กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด