ประวัติโรงพยาบาล

พิมพ์ประวัติโรงพยาบาลหนองฉาง

โรงพยาบาลหนองฉาง  เดิมมีฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นสอง  ต่อมาในปี 2501  ได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ได้รับงบประมาณจำนวน  200,000  บาท  ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ในเนื้อที่ราชพัสดุ  จำนวน  6  ไร่เศษ  (สสอ.หนองฉางในปัจจุบัน)  มีเตียงคนไข้จำนวน 10  เตียง  และประชาชนร่วมบริจาคเครื่องมือ เครื่องใช้ในกิจกรรมอนามัย  เป็นเงิน  40,000  บาท  ให้บริการประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ.  2510

ต่อมาปี  พ.ศ.  2510  ได้ก่อสร้างขยายอาคารรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงร่วมกับเงินบริจาคของประชาชน  แล้วได้เลื่อนฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงพยาบาลหนองฉาง  เมื่อปี  พ.ศ.  2518

ในปี  พ.ศ.  2522  ได้ย้ายสถานที่มาก่อสร้างใหม่เป็น  โรงพยาบาลหนองฉาง  ขนาด  30  เตียง  โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง  เป็นเงิน 5,000,000  บาท  ในที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินบริจาค  จำนวน  20  ไร่เศษ

ในปี  พ.ศ. 2540  โรงพยาบาลหนองฉางได้รับงบประมาณ  ในการขยายอาคารรับผู้ป่วยเพิ่มเติม  จำนวน 1  หลัง  จำนวนเตียงคนไข้  30  เตียง  รวมกับของเดิมเป็น  60  เตียง  โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง  เป็นเงินทั้งสิ้น  11,150,000  บาท